Metody płatności za tłumaczenia

Zawsze staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, dlatego też stale udoskonalamy nasze usługi, aby korzystanie z nich było wygodniejsze i dopasowane do potrzeb każdego. W tym celu mamy do wyboru różne metody płatności. Za tłumaczenia w biurze Lex-Traduct można płacić gotówką, przelewem, a także kartą.

Wybrane fragmenty z opowiadań „True Tales of American Life” i ich tłumaczenia część 9

Z opowiadania Seaside (Tanya Collins)

A woman in a paisley suit walked me up a flight of pristine peach stairs with clean, white walls and showed me my room. I saw a wooden four-poster bed covered with lace throw pillows. There was a welcoming fireplace and a patio with the same view of the water I’d been following for miles.

Propozycja tłumaczenia:

Kobieta w garsonce w tureckie wzory odprowadziła mnie do kondygnacji nieskazitelnie czystych schodów w kolorze brzoskwiniowym, stojących przy czystych, białych ścianach. Potem pokazała mi mój pokój. Dostrzegłam drewniane łoże z baldachimem, na którym piętrzyły się koronkowe, miękkie poduszki. Na wejściu widać było również kominek oraz taras z tym samym widokiem na wodę, jaki towarzyszył mi przez ostatnich kilka mil.

paisley – w tureckie wzory

suit – garsonka

flight of stairs – kondygnacja schodów

pristine – nieskazitelnie czysty

peach – brzoskwiniowy (kolor)

four-poster bed – łoże z baldachimem

lace – koronkowy

throw – miękki

patio – taras

 

Z opowiadania A Little Story about New York (Dana T. Payne)

I was always trying to incite mutiny among the tenants. Whenever the landlord pulled one of his outrageous stunts on us, I would organize an indignation meeting in my apartment. We would drink a lot of white wine, blow off steam, and generally have a good time.

Propozycja tłumaczenia:

Zawsze starałam się podbudzać lokatorów do buntu. Kiedy tylko właściciel płatał nam swoje skandaliczne figle, organizowałam zgromadzenie zażaleniowe w moim mieszkaniu. Piliśmy na nim dużo białego wina, wyładowywaliśmy się i ogólnie dobrze się bawiliśmy.

incite – podbudzać

mutiny – bunt

tenant – locator

landlord – właściciel

outrageous – skandaliczny

pull a stunt on somebody – płatać komuś figle

indignation meeting – zgromadzenie zażaleniowe

blow off steam – wyładować się

 

Z opowiadania Being There (Tim Clancy)

I am standing in my summer pajamas, the lightest of cotton. The top buttons up to a flat lapel collar that lies open at my neck, like a sport shirt my grandfather might have worn. The bottoms are held up by an elastic waistband that I tug and release, snapping it gently against my clean body, fresh from a bath on a Saturday evening in June.

Propozycja tłumaczenia:

Stoję w mojej letniej piżamie, najlżejszej z bawełny. Góra zapina się na guziki aż do płaskiej klapy kołnierzyka, która leży niezapięta na mojej szyi, jak koszulka sportowa, którą mógłby nosić mój dziadek. Dół jest podtrzymywany przez elastyczny pasek, który pociągam i puszczam, ściskając delikatnie moje czyste ciało, świeże po kąpieli w sobotnie czerwcowe popołudnie.

pajamas – piżama

button up – zapinać na guziki

flat – płaski

lapel – klapa (kołnierzyka)

collar – kołnierzyk

open – niezapięty

hold up – podtrzymywać (spodnie)

waistband – pasek

tug – pociągać

snap – ściskać

gently – delikatnie

PODSTAWOWE NAZWY CHORÓB I WYBRANE SKRÓTY FARMACEUTYCZNE

W poniższym wpisie przedstawiamy podstawowe nazwy chorób oraz wybrane skróty farmaceutyczne w języku angielskim oraz ich odpowiedniki w języku polskim. Skróty farmaceutyczne najczęściej pojawiają się na receptach jako polecenia i informacje od lekarzy dla farmaceutów i pacjentów dotyczące sposobu ich realizacji. Następujące wyrażenia mogą być przydatne podczas tłumaczeń różnego rodzaju dokumentacji medycznej.

acne trądzik
arthritis artretyzm
asthma astma
allergy alergia
bipolar disorder choroba afektywna dwubiegunowa
cancer rak
cholesterol cholesterol
dandruff łupież
dehydration odwodnienie
depression depresja
diabetes cukrzyca
diarrhea biegunka
dermatitis wysypka
flu/ influenza grypa
gastroesophageal reflux disease choroba refluksowa przełyku
cardiovascular disease choroba sercowo-naczyniowa
heat stroke udar cieplny
hepatitis zapalenie wątroby
osteoporosis osteoporoza
pneumonia zapalenie płuc
smallpox ospa
skin rash wysypka skórna
sinusitis zapalenie zatok
infection infekcja
vertigo zawrót głowy
tuberculosis gruźlica
SKRÓT JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK POLSKI
ā before przed
āā of each po (tyle jednostek)
ac before meals przed posiłkami
AMA against medical advice wbrew zaleceniom lekarza
Aq water woda
ASA aspirin aspiryna
bid twice daily dwa razy dziennie
BP blood pressure ciśnienie krwi
BSA body surface area powierzchnia ciała
bx biopsy biopsja
CBC complete blood count morfologia krwi
CP chest pain, chemically pure, cerebral palsy ból klatki, chemicznie czyste, porażenie mózgowe
CPR cardiopulmonary resuscitation resuscytacja krążeniowo-oddechowa
XR x-ray prześwietlenie
Dx diagnosis diagnoza
H/A headache ból głowy
hs at bedtime przed snem
pc after meals po posiłkach
qd every day każdego dnia
Rx prescription recepta
S/S signs and symptoms oznaki i symptomy
Tx treatment leczenie
tid three times a day trzy razy dziennie
TPR temperature, pulse, respiration temperatura, puls, oddychanie
WNL within normal limits w granicach normy
Ad us. ext. do użytku zewnętrznego
Ad us. int. do użytku wewnętrznego

 

EMPLOYMENT STRUCTURE AND OCCUPATIONAL STATUS – TERMINOLOGY AND SOME EXAMPLES OF TRANSLATIONS INTO ENGLISH

Some words related to employment are generally known and used both in Polish and in English, for example: manager, director, leader. A lot of them do not differ much from their English counterparts. Some have transferred into Polish and it is no surprise to us when we hear terms such as “human resources”. However, quite a big part of employment terminology can be tricky and cause trouble. In such case, lexicons and paper or online dictionaries come to our rescue. Here are some examples of translations of words related to employment structure and occupational status.

 

 Agency of Internal Security Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 Intelligence Agency Agencja Wywiadu
 expert biegły
 adviser doradca
 director dyrektor
 executive director dyrektor naczelny
 technical director dyrektor techniczny
 managing director dyrektor wykonawczy
 shop-assistant ekspedient/ka
 occupational group grupa zawodowa
 engineer inżynieżr
 staff/ personnel/ body of persons* employed kadra/ personel * 1 person – 2 people; persons (plural) kadra kierownicza  – key executives
 military personnel kadra wojskowa
 information profession kadra  informacyjna
 personnel department dział kadr
 to manage/ direct/ guide/ administer kierować
 to guide a group of workers kierować grupą pracowników
 to direct the workflow kierować pracą
 to manage production kierować produkcją
 manager/ head kierownik
 manager of a branch/ manager of a department/ head of a branch kierownik oddziału
 manager of a plant kierownik zakładu
 working class klasa robotnicza
 foreman brygadzista/ majster
 master/ supervisor mistrz
 supervisor/ overseer nadzorca
 odd hand osoba pracująca dorywczo
 self-employed person osoba pracująca na własny rachunek
 State Fire Service/ State Fire Brigade Państwowa Straż Pożarna
 staff person członek zespołu
 personnel meeting zebranie personelu
 no admittance except on business wstęp tylko dla personelu
 inferior/ subordinate podwładny
 domestic servant/ „domestic help” pomoc domowa
 administrative assistant pracownik administracyjny
 banking profession pracownik banku
 office worker/ clerical assistant/ clerk pracownik  biurowy
 blue-collar worker/ manual worker pracownik  fizyczny
 catering profession pracownik  gastronomii
 unskilled worker pracownik niewykwalifikowany
 employee of the self-government pracownik  samorządowy
 public service employee pracownik służby publicznej
 white-collar worker pracownik umysłowy
 trainee/ worker on probation/ worker on trial praktykant
 prosecutor prokurator
 craftsman rzemieślnik
 self-employment samozatrudnienie
 civil service służba cywilna
 Prison Service Służba Więzienna
 military service służba wojskowa
 non-military uniformed services służby mundurowe
 senior/ leading post/ position stanowisko kierownicze
 occupational status status zawodowy
 Border Guards/ Frontier Guards Straż Graniczna
 career ladder szczeble kariery zawodowej
 to move up career ladder wspinać się na szczeblach kariery zawodowej
 civil servant urzędnik państwowy
 manpower/ human resources zasoby ludzkie
 liberal profession/ independent profession/ learned profession zawód wolny
 superior zwierzchnik
 breadkwinner/ wage-earner żywiciel rodziny

Wybrane fragmenty z opowiadań „True Tales of American Life” i ich tłumaczenia – część 8

Z opowiadania Two Loves (Will Coffey)

In October 1977 I was twelve years old and nuts for both baseball and Colby (our swaggering, sophisticated black cat). One afternoon, those two loves collided eerily. Having tired of pitching tennis balls against the wall behind our driveway, I hoisted my Wiffle bat and began driving my four or five Spaldings back and forth across the yard. One by one, the balls became snared in the limbs of an old pear tree. Soon I was down to one surviving tennis ball – which finally surrendered to the same fate.

Propozycja tłumaczenia:

W październiku 1977 roku miałem bzika na punkcie baseballu i Colby’ego (naszego pyszałkowatego i wyrafinowanego kota). Pewnego popołudnia, te dwie miłości niespodziewanie się ze sobą zderzyły. Zmęczony odbijaniem piłeczek tenisowych o ścianę naszego garażowego podjazdu, chwyciłem za kij do gry w Wiffle, a po chwili moje cztery czy pięć piłek Spalding zaczęło latać w tą i spowrotem po podwórku. Jedna za drugą, wpadały w sidła gałęzi starej gruszy. Niedługo zostałem z tylko jedną ocalałą, która i tak ostatecznie poddała się temu samemu losowi co poprzednie piłki.

be nuts for sth – szaleć na punkcie czegoś, postradać zmysły dla czegoś, mieć bzika na punkcie czegoś

become snared – zostać uwięzionym, wpaść w pułapkę, wpaść w potrzask, wpaść sidła

be down to sth – pozostać jedynie z określoną ilością czegoś

surrender to – poddać się, oddać się, ulec

Z opowiadania Carolina (Kelly O’Neill)

He then noticed that I confided in my mule, Carolina, who came trotting over to see me whenever I went out to her pasture. She nuzzled up to me as I poured out my troubles into her huge, sympathetic ears. Pablo decided to capture my heart by using the mule as an intermediary.

Propozycja tłumaczenia:

I wtedy zauważył, że zwierzałam się mojej mulicy, Karolinie, która zawsze przybiegała galopem, aby mnie zobaczyć, gdy wychodziłam na jej pastwisko. Ocierała się o mnie, gdy ja wyrzucałam z siebie swoje problemy do jej wielkich, pełnych współczucia uszu. Pablo postanowił zdobyć moje serce używając muła jako pośrednika.

confide in sb – zwierzać się komuś, zaufać komuś, ufać komuś

trot over – truchtać, gnać, kłusować (szybki chód konia)

nuzzle up to sb – łasić się do kogoś, ocierać się o kogoś, trącać kogoś, tulić się do kogoś

pour out sb’s troubles – wyrzucać z siebie swoje problemy, otwarcie opowiadać komuś o swoich problemach, wylewać swoje smutki

capture sb’s heart – rozkochać kogoś w sobie, zdobyć czyjeś serce

Wybrane fragmenty z opowiadań „True Tales of American Life” i ich tłumaczenia część 7

Z opowiadania Python (Judith Beth Cohen)

After shooting his mouth off, Vic felt a powerful need for a relaxing distraction. His wife, Carrie, had insisted that snakes were her limit, but with her day job teaching and nighttime gigs playing saxophone, she was out a lot. Besides, she and the girls had really dug it when he’d brought the iguanas home.

Propozycja tłumaczenia:

Po wystrzępieniu języka, Vic odczuwał ogromną potrzebę, by oddać się uspokajającym rozrywkom. Jego żona, Carrie, upierała się, że węże nie wchodzą w grę, ale przy całodniowej pracy i wieczornych występach na saksofonie spędzała większość czasu poza domem. Ponadto kiedy przyniósł iguany do domu, ona i dziewczyny od razu je polubiły.

shoot one’s mouth off – rozpuścić język, strzępić język, paplać, wygadać coś komuś
to be sb’s limit – być nieakceptowalnym dla kogoś, być nieprzekraczalną granicą dla kogoś
dig it – polubić coś, zaakceptować coś, wyrazić aprobatę w stosunku do czegoś

Z opowiadania Pooh (Patricia L. Lambert)

Jack went satisfactorily berserk, so much so that I took him aside and filled him in before he could organize a lynch mob.

Propozycja tłumaczenia:

Jak wpadł w taki szał, że aż musiałem wziąć go na bok i wtajemniczyć w sytuację zanim zdążył zorganizować publiczny lincz.

go berserk – wpaść w szał, wściekać się
take sb aside – wziąć kogoś na bok, wziąć kogoś na stronę
fill sb in – informować kogoś o czymś, przekazać komuś informacje

Z opowiadania The Club Car (John Flannelly)

I gobbled down a ham-and-cheese sandwich, drank at least two bottles of coke, and then sat around for an hour or two trying to look cool as I thumbed through some magazines.

Propozycja tłumaczenia:

Wtrząchnąłem kanapkę z serem i szynką, popiłem przynajmniej dwoma butelkami coli, a potem siedziałem bezczynnie przez godzinę lub dwie, starając się dobrze wyglądać podczas kartkowania czasopism.

gobble down – pożreć, połykać
sit around – siedzieć bezczynnie
thumb through – kartkować, przekartowywać, wertować

I then wound up in the basement  of the hospital, where a maintenance man very carefully hacksawed the grate from my hand. Immensely relieved, I thanked him from the bottom of my heart.

Propozycja tłumaczenia:

A potem trafiłem do piwnicy szpitala, gdzie konserwator bardzo ostrożnie rozciął kratkę i uwolnił moją rękę, podziękowałem mu z głębi serca z uczuciem ogromnej ulgi.

wind up – zakończyć, skończyć, zlikwidować
to hacksaw sth – piłować coś piłką do metalu
thank from the bottom of one’s heart – dziękować z głębi serca, z całego serca

(Nie)znani tłumacze

Wielu z nas, czytając książkę zapomina o bardzo ważnej rzeczy- w przekładzie nigdy nie jest to dzieło jednego autora. Nad tekstem już raz napisanym przez oryginalnego twórcę wiele godzin, dni, tygodni czy nawet miesięcy siedzi nikt inny jak tłumacz, mozolnie starając się oddać sens czytanego tekstu, uwzględniając różne konteksty czy ukryte znaczenia. Często wiąże się to z wieloma kompromisami, delikatnymi nagięciami rzeczywistości, czy wprowadzaniem własnego stylu na łamy tłumaczonego tekstu. Niemniej jednak, należy zauważyć, że w obecnych czasach zawód tłumacza jest wyjątkowo niedoceniany. Warto więc przypomnieć kilka nazwisk tłumaczy, których styl wyjątkowo odznaczył się w kulturze literackiej.

Stanisław Barańczak – uznawany za przedstawiciela poznańskiej szkoły przekładu, ma na swoim koncie wiele tłumaczeń z języka angielskiego, rosyjskiego czy litewskiego. Jego własne publikacje dotyczą teorii przekładu. Przetłumaczył m.in. 150 wierszy E. E. Cummings’a oraz wiele prac autorstwa Williama Szekspira.

Zofia Chądzyńska – znana i ceniona popularyzatorka kultury iberoamerykańskiej, poza własną twórczością stworzyła również wiele przekładów dzieł takich autorów jak Jorge Luis Borges, Julio Cortázar czy Jean Reverzy.

Maria Skibniewska – tłumaczka głównie angielskojęzycznej i francuskojęzycznej literatury pięknej. Przełożyła na język polski około stu książek, choć najbardziej zasłynęła z  przekładów dzieł J. R. R. Tolkiena: Hobbita (wyd. 1960), Władcy Pierścieni (wyd. 1961-1963) i Silmarillionu (wyd. 1983).

Ryszard Turczyn – członek honorowy Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, ceniony za przekłady literatury niemieckiej i niderlandzkiej, którym z wielkim oddaniem poświęcał się już w czasach studiów. Tłumaczył dzieła takich autorów jak Erich von Däniken, Herbert Rosendorfer czy Simon Vestdijk.

Irena Tuwim – siostra Juliana Tuwima, ale także tłumaczka literatury dla dzieci i młodzieży. To dzięki niej możemy czytać w języku polskim książki takie jak Kubuś Puchatek (w której mocno zamanifestowała swoją wizję usuwając niektóre wątki, poprawiając elementy poetyckie czy zmieniając imię głównego bohatera), Mary Poppins bądź Pięcioro dzieci i „coś”.

Podstawowe i przydatne słownictwo związane z sądem

Sąd to organ wymiaru sprawiedliwości działający w demokratycznych państwach, który został powołany do rozstrzygania spraw spornych zaistniałych między obywatelami danego kraju. Pierwsze sądy powstały już w czasach starożytnych w celu rozwiązywania konfliktów w sposób pokojowy, a nie siłowy tak, jak było to powszechne wcześniej. Obecnie osoby poszkodowane mogą pozwać przestępców i na drodze postępowania sądowego domagać się wyznaczenia  zadośćuczynienia. W czasie procesu sędzia poprzez przesłuchania osoby poszkodowanej, oskarżonego, świadków i biegłych sądowych dąży do ustalenia winy lub niewinności osoby pozwanej. Poniżej prezentujemy podstawowe słownictwo i wyrażenia związane z sądem w języku angielskim, które są niezbędne w pracy tłumacza.

accusation – oskarżenie

accused – oskarżony

administrative court – sąd administracyjny

appeal – apelacja; odwołanie

to appeal – złożyć apelację

attorney – pełnomocnik

to avoid extradition – uniknąć ekstradycji

to await trial – czekać na proces

bail – kaucja

bailiff (AmE) – strażnik pilnujący porządku w sądzie

barrister – adwokat; obrońca

to bring somebody to trial – postawić kogoś przed sądem

circumvent the rules – obchodzić przepisy

civil court – sąd cywilny

to clap sb in prison – wsadzić kogoś do więzienia

compromise in a court – ugoda sądowa

conciliatory court – sąd pojednawczy; sąd polubowny

to convict – skazać

counsellor – mecenas; adwokat; radca prawny

court action – postępowanie sądowe

court battle – batalia sądowa

court executor – komornik sądowy

court injuction – 1. nakaz sądowy 2. zakaz sądowy

court of appeal – sąd apelacyjny

court-appointed curator – kurator sądowy

courtroom – sala rozpraw

criminal court – sąd karny

decree absolute – prawomocne orzeczenie sądu

defendant – podsądny

to drag sb through the courts – ciągać kogoś po sądach

drumhead court – sąd polowy

fair trial – sprawiedliwy proces

grand jury – ława przysięgłych

impeachment – postawienie w stan oskarżenia

to indict – oskarżać

indictment – oskarżenie; akt oskarżenia

injunction – nakaz sądowy

instance – instancja

judge – sędzia

jury – ława przysięgłych

juryman – członek ławy przysięgłych

jurywoman – członkini ławy przysięgłych

just – sprawiedliwy

justice – sprawiedliwość

justification – uzasadnienie (wyroku)

lawyer – prawnik

litigation – spór; proces sądowy

to lodge the appeal – wnieść apelację

miscarriage of justice – pomyłka sądowa

mistrial – nieważne postępowanie sądowe

oath – przysięga (w sądzie)

on appeal – przy sądzie wyższej instancji

on oath; under oath – pod przysięgą

power of attorney – pełnomocnictwo

president of the court – prezes sądu

presiding judge – przewodniczący składu

sędziowskiego

to prosecute – ścigać; oskarżać

prosecutor – oskarżyciel; prokurator

provost court – sąd wojskowy

public defender (BrE) – obrońca z urzędu

to read out the verdict – odczytać wyrok

to release on bail – zwolnić za kaucją

retrial – ponowne rozpatrzenie sprawy

right of appeal – prawo do odwołania

to sentence – skazać

to set somebody free – wypuścić kogoś na wolność

show trial – proces pokazowy

sitting of a court – posiedzenie sądu

smart claims court – sąd rozpatrujący drobne wykroczenia

solicitor – adwokat

to stand trial for… – stanąć przed sądem za…

strict sentence – surowy wyrok

to sue – skarżyć; procesować się

summons – wezwanie do sądu

summons before a court – wezwanie na rozprawę sądową

Supreme Court – Sąd Najwyższy

test case – precedens sądowy

testimony – zeznania świadka (w sądzie)

the court held that… – sąd stwierdził, iż…

travesty of justice – parodia sprawiedliwości

trial – proces; rozprawa

unrepentant – nieskruszony; nie okazujący skruchy

witness – świadek

witness box – miejsce dla świadka (w sądzie)

wrongly convicted – niesłusznie skazany

Tłumacze przysięgli w Polsce

Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego specjalizującą się między innymi w  przekładzie dokumentów urzędowych, może także poświadczać tłumaczenia i odpisy wykonane przez inne osoby. Wszystkie urzędowe dokumenty, umowy i kontrakty wymagają tłumaczenia uwierzytelnionego opatrzonego pieczęcią i podpisem tłumacza.

W Polsce na liście tłumaczy przysięgłych z języka angielskiego figuruje 2771 osób, najwięcej, bo aż 624 tłumaczy działa w województwie mazowieckim, a najmniej – jedynie 38 w województwie świętokrzyskim.

Języki takie jak angielski, niemiecki, francuski, hiszpański czy włoski cieszą się dużą popularnością, więc liczba tłumaczy przysięgłych z nich jest największa. Niektóre jednak języki są o wiele mniej popularne i rzadziej potrzebne są tłumaczenia sporządzonych w nich dokumentów. Są to między innymi: albański (4 tłumaczy), czarnogórski (1), fiński (7), gruziński (5) i co ciekawe – starożytna greka (2 osoby).

W Polsce aby zostać tłumaczem przysięgłym, należy spełniać następujące warunki:

  • obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;
  • znajomość języka polskiego;
  • pełna zdolność do czynności prawnych;
  • niekaralność;
  • ukończone studia wyższe;
  • pozytywny wynik egzaminu z umiejętności tłumaczenia pomiędzy dwoma językami.

Egzamin na tłumacza przysięgłego przeprowadzany jest przez Państwową Komisję Egzaminacyjną pod patronatem Ministra Sprawiedliwości i składa się z części pisemnej oraz ustnej. Egzamin zdaje się tylko w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku z obu części, a tzw. zdawalność w Polsce wynosi około 50%.

Wybrane tłumaczenia zwrotów z zakresu prawa podatkowego

Prawo podatkowe (tax law) reguluje zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz obowiązki podatników (taxpayers), płatników (tax remitters) i inkasentów (tax collectors) poszczególnych podatków. W tłumaczeniach dotyczących prawa podatkowego ważne jest, aby zachować spójność oraz odpowiednią terminologię, zatem tłumacząc takie dokumenty, tłumacz musi biegle operować specjalistycznym słownictwem. W opanowaniu terminologii podatkowej pomagają leksykony i słowniki dotyczące tej gałęzi prawa. Przedstawiamy zatem wybrane tłumaczenia z dziedziny prawa podatkowego.

Doradca podatkowy – tax adviser/tax consultant

Hipoteka przymusowa – tacit mortgage

Izba skarbowa – tax chamber/treasury department/treasury chamber

Komornik sądowy – court execution oficer

Nadpłata – excess payment

Najwyższa Izba Kontroli – Supreme Audit Chamber of Control

Należność – amount due

Obowiązek podatkowy – tax obligation/chargeability of the tax

Odsetki – interest

Okres podatkowy – assessment period

Organ odwoławczy – administrative-review authorities

Organy podatkowe – tax authorities

Podatek akcyzowy – excise duty/excise tax

Podatek dochodowy – income tax

Potrącenie – set off/deduction

Przedawnienie – lapse

Rok podatkowy – fiscal year/tax year/year of assessment

System podatkowy – tax system

Ulga podatkowa – tax relief

Urząd skabowy – tax office/tax collecting office/Income Revenue Service/Inland Revenue (w Wielkiej Brytanii)/revenue office

Zabezpieczenie – security

Zaliczka – advance

Zastaw – lien/pledge

Zwolniony – exempt

Aktualności dotyczące usług tłumaczeń przysięgłych i zwykłych