Archiwum kategorii: Bankowość

Wybrane tłumaczenia zwrotów z zakresu prawa podatkowego

Prawo podatkowe (tax law) reguluje zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz obowiązki podatników (taxpayers), płatników (tax remitters) i inkasentów (tax collectors) poszczególnych podatków. W tłumaczeniach dotyczących prawa podatkowego ważne jest, aby zachować spójność oraz odpowiednią terminologię, zatem tłumacząc takie dokumenty, tłumacz musi biegle operować specjalistycznym słownictwem. W opanowaniu terminologii podatkowej pomagają leksykony i słowniki dotyczące tej gałęzi prawa. Przedstawiamy zatem wybrane tłumaczenia z dziedziny prawa podatkowego.

Doradca podatkowy – tax adviser/tax consultant

Hipoteka przymusowa – tacit mortgage

Izba skarbowa – tax chamber/treasury department/treasury chamber

Komornik sądowy – court execution oficer

Nadpłata – excess payment

Najwyższa Izba Kontroli – Supreme Audit Chamber of Control

Należność – amount due

Obowiązek podatkowy – tax obligation/chargeability of the tax

Odsetki – interest

Okres podatkowy – assessment period

Organ odwoławczy – administrative-review authorities

Organy podatkowe – tax authorities

Podatek akcyzowy – excise duty/excise tax

Podatek dochodowy – income tax

Potrącenie – set off/deduction

Przedawnienie – lapse

Rok podatkowy – fiscal year/tax year/year of assessment

System podatkowy – tax system

Ulga podatkowa – tax relief

Urząd skabowy – tax office/tax collecting office/Income Revenue Service/Inland Revenue (w Wielkiej Brytanii)/revenue office

Zabezpieczenie – security

Zaliczka – advance

Zastaw – lien/pledge

Zwolniony – exempt

Finanse i bankowość – terminy

W obrocie prawno-handlowym często spotykamy się z tekstami o tematyce bankowej i finansowej. Z odsieczą przychodzą wówczas rozmaite słowniki i leksykony, o których można przeczytać we wpisie Finanse i rachunkowość – z czym to się je? Część druga. Aby pomóc zrozumieć trudniejszą terminologię bankową i finansową,  prezentujemy Państwu tłumaczenia wybranych  terminów z dziedziny finansów i bankowości.

bank akcyjny –joint stock bank

bank dokonujący przelewu – remitting bank

bank rentowy – annuity bank

bank rozrachunkowy – clearing bank

przekaz bankowy – banker’s draft

potrącić prowizję – to deduct a commission

środki pieniężne dostępne na bieżąco – cash available to meet current obligations

środek płatniczy – tender/medium of payment

udzielanie poręczeń – endorsement of bills or notes

emisja papierów wartościowych – issue of securities

wierzytelność nieściągalna – bad debt

weksel własny – promissory note

stałe zlecenie płatnicze – standing order

podmiot zależny – subsidiary undertaking – podmiot, w stosunku do którego inny podmiot jest podmiotem dominującym (Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997, rozdz. 1, art. 4, ust. 9)

holding finansowy – financing group – grupa podmiotów, w której pierwotnym podmiotem dominującym jest instytucja finansowa, a w skład grupy wchodzą wyłącznie lub w większości banki, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe, przy czym przynajmniej jednym podmiotem zależnym jest bank krajowy, bank zagraniczny lub instytucja kredytowa (Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997, rozdz. 1, art. 4, ust. 10)