Archiwa tagu: Frontier Guards polski

EMPLOYMENT STRUCTURE AND OCCUPATIONAL STATUS – TERMINOLOGY AND SOME EXAMPLES OF TRANSLATIONS INTO ENGLISH

Some words related to employment are generally known and used both in Polish and in English, for example: manager, director, leader. A lot of them do not differ much from their English counterparts. Some have transferred into Polish and it is no surprise to us when we hear terms such as “human resources”. However, quite a big part of employment terminology can be tricky and cause trouble. In such case, lexicons and paper or online dictionaries come to our rescue. Here are some examples of translations of words related to employment structure and occupational status.

 

 Agency of Internal Security Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 Intelligence Agency Agencja Wywiadu
 expert biegły
 adviser doradca
 director dyrektor
 executive director dyrektor naczelny
 technical director dyrektor techniczny
 managing director dyrektor wykonawczy
 shop-assistant ekspedient/ka
 occupational group grupa zawodowa
 engineer inżynieżr
 staff/ personnel/ body of persons* employed kadra/ personel * 1 person – 2 people; persons (plural) kadra kierownicza  – key executives
 military personnel kadra wojskowa
 information profession kadra  informacyjna
 personnel department dział kadr
 to manage/ direct/ guide/ administer kierować
 to guide a group of workers kierować grupą pracowników
 to direct the workflow kierować pracą
 to manage production kierować produkcją
 manager/ head kierownik
 manager of a branch/ manager of a department/ head of a branch kierownik oddziału
 manager of a plant kierownik zakładu
 working class klasa robotnicza
 foreman brygadzista/ majster
 master/ supervisor mistrz
 supervisor/ overseer nadzorca
 odd hand osoba pracująca dorywczo
 self-employed person osoba pracująca na własny rachunek
 State Fire Service/ State Fire Brigade Państwowa Straż Pożarna
 staff person członek zespołu
 personnel meeting zebranie personelu
 no admittance except on business wstęp tylko dla personelu
 inferior/ subordinate podwładny
 domestic servant/ „domestic help” pomoc domowa
 administrative assistant pracownik administracyjny
 banking profession pracownik banku
 office worker/ clerical assistant/ clerk pracownik  biurowy
 blue-collar worker/ manual worker pracownik  fizyczny
 catering profession pracownik  gastronomii
 unskilled worker pracownik niewykwalifikowany
 employee of the self-government pracownik  samorządowy
 public service employee pracownik służby publicznej
 white-collar worker pracownik umysłowy
 trainee/ worker on probation/ worker on trial praktykant
 prosecutor prokurator
 craftsman rzemieślnik
 self-employment samozatrudnienie
 civil service służba cywilna
 Prison Service Służba Więzienna
 military service służba wojskowa
 non-military uniformed services służby mundurowe
 senior/ leading post/ position stanowisko kierownicze
 occupational status status zawodowy
 Border Guards/ Frontier Guards Straż Graniczna
 career ladder szczeble kariery zawodowej
 to move up career ladder wspinać się na szczeblach kariery zawodowej
 civil servant urzędnik państwowy
 manpower/ human resources zasoby ludzkie
 liberal profession/ independent profession/ learned profession zawód wolny
 superior zwierzchnik
 breadkwinner/ wage-earner żywiciel rodziny

Struktura zatrudnienia i status zawodowy – terminologia oraz propozycje tłumaczeń na język angielski

W terminologii dotyczącej zatrudnienia często spotykamy się z powszechnie znanymi nam określeniami, które funkcjonują zarówno w języku polskim jak i angielskim, np. menadżer, dyrektor, lider. Wiele z tych terminów niewiele różni się od ich anglojęzycznych odpowiedników. Niektóre zaś wyrażenia na stałe przenikły do języka polskiego i już nie dziwi nas tak, gdy słyszymy takie określenia jak „human resources”. Jednak duża część terminologii dotyczącej zatrudnienia może sprawiać więcej trudności. Wtedy do dyspozycji mamy leksykony i słowniki zarówno papierowe jak i internetowe. Oto kilka przykładów tłumaczeń dotyczących zatrudnienia i statusu zawodowego (Employment Structure and Occupational Status):

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Agency of Internal Security
Agencja Wywiadu – Intelligence Agency
biegły – expert
doradca – adviser
dyrektor – director
dyrektor naczelny – executive director
dyrektor techniczny – technical director
dyrektor wykonawczy – managing director
ekspedient/ka – shop-assistant
grupa zawodowa – occupational group
inżynieżr– engineer
kadra/ personel – staff/ personnel/ body of persons* employed
* 1 person – 2 people; persons (plural) jest możliwe w oficjalnym i formalnym kontekście
kadra kierownicza – key executives
kadra wojskowa – military personnel
kadra  informacyjna – information profession
dział kadr – personnel department
kierować – to manage/ direct/ guide/ administer
kierować grupą pracowników – to guide a group of workers
kierować pracą – to direct the workflow
kierować produkcją – to manage production
kierownik – manager/ head
kierownik oddziału – manager of a branch/ manager of a department/ head of a branch
kierownik zakładu – manager of a plant
klasa robotnicza – working class
brygadzista/ majster – foreman
mistrz – master/ supervisor
nadzorca – supervisor/ overseer
osoba pracująca dorywczo – odd hand
osoba pracująca na własny rachunek – self-employed person
Państwowa Straż Pożarna – State Fire Service/ State Fire Brigade
członek zespołu – staff person
zebranie personelu – personnel meeting
wstęp tylko dla personelu – no admittance except on business
podwładny – inferior/ subordinate
pomoc domowa – domestic servant/ „domestic help”
pracownik administracyjny – administrative assistant
pracownik banku – banking profession
pracownik  biurowy – office worker/ clerical assistant/ clerk
pracownik  fizyczny – blue-collar worker/ manual worker
pracownik  gastronomii – catering profession
pracownik niewykwalifikowany – unskilled worker
pracownik  samorządowy – employee of the self-government
pracownik służby publicznej – public service employee
pracownik umysłowy – white-collar worker
praktykant – trainee/ worker on probation/ worker on trial
prokurator – prosecutor
rzemieślnik – craftsman
samozatrudnienie – self-employment
służba cywilna – civil service
Służba Więzienna – Prison Service
służba wojskowa – military service
służby mundurowe – non-military uniformed services
stanowisko kierownicze – senior/ leading post/ position
status zawodowy – occupational status
Straż Graniczna – Border Guards/ Frontier Guards
szczeble kariery zawodowej – career ladder
wspinać się na szczeblach kariery zawodowej – to move up career
ladder
urzędnik państwowy – civil servant
zasoby ludzkie – manpower/ human resources
zawód wolny – liberal profession/ independent profession/ learned profession
zwierzchnik – superior
żywiciel rodziny – breadkwinner/ wage-earner