RODO

Polityka informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

dla Kontrahentów Biura Tłumaczeń LEX-TRADUCT i osób działających w ich imieniu 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) stosowanego od 25 maja 2018 r., informujemy Państwa o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej: „Dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną Danych.

1. Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie Danych i kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem

Administratorem Państwa Danych jest podmiot LEX-TRADUCT Bartłomiej Rocławski dalej jako „LEX-TRADUCT”) (dalej: „Administrator”) świadcząca usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych. Z Administratorem można się skontaktować:

 • pisemnie, kierując korespondencję na adres: Biuro Tłumaczeń LEX-TRADUCT, ul. Siewna 15 lok. 302, 94-250 Łódź,

 • telefonicznie, pod numerem: 667 051 070,

 • mailowo, pod adresem: rodo@lextraduct.pl

 

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania Danych

Państwa Dane przetwarzamy zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami prawa w zakresie ochrony Danych. Robimy to, ponieważ wypełniamy:

 • zobowiązania wynikające z umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),

 • obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

Znaczenie:

 • Dane są przetwarzane w celu realizacji umów zawartych z Kontrahentem lub w celu realizacji działań przed zawarciem umowy, które są wykonywane na życzenie Kontrahenta.

Istotne jest, że:

 • przetwarzamy Dane, jeśli zajdzie taka potrzeba, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Może to obejmować między innymi: przetwarzanie danych osób działających w imieniu Kontrahenta w celu realizacji umowy z Kontrahentem, zapobieganie oszustwom i przestępstwom, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego, dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami.

3. Podmioty, którym Dane mogą być przekazywane

Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu realizacji umowy z Kontrahentem, w celu wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej.

Odbiorcami Danych mogą być, w szczególności:

 • upoważnieni pracownicy LEX-TRADUCT,

 • tłumacze/specjaliści współpracujący z LEX-TRADUCT,

 • inne instytucje i podmioty upoważnione do pozyskania Państwa Danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

 • podmioty przetwarzające Dane na zlecenie Administratora oraz ich upoważnieni pracownicy,

 • podmioty takie jak: podmioty świadczące usługi księgowo-kadrowe, informatyczne, doradcze, marketingowe.

4. Termin przetwarzania i przechowywania Danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, tj.:

 • w zakresie realizacji zawartej umowy – do czasu zakończenia jej realizacji,

 • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora;

 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów LEX-TRADUCT stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują ważne prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania Danych (np. realizacja ewentualnych roszczeń lub obrona przed roszczeniami, kiedy to Dane mogą być przetwarzane, przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczonego od wygaśnięcia umowy).

5. Przysługujące prawa w zakresie odpowiedniej ochrony Danych

Mają Państwo prawo:

 • żąda

 • dostępu do swoich Danych, a także żądać ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia;

 • żądać przeniesienia dostarczonych Administratorowi przez Państwa Danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy. Przeniesienie polega na otrzymaniu od Administratora Państwa Danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawie do przesłania ich innemu administratorowi Danych, o ile jest to technicznie możliwe. Uprawnienie nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Administratora lub tajemnicę zawodową;

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych w sytuacji gdy Administrator przetwarza Dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO), 

Administrator realizując Państwa prawa może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości.

Państwa Dane nie podlegają̨ zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

6. Obowiązek i jego brak w zakresie dostarczenia Danych

Podanie Danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Administratorem. Abyśmy mogli spełnić te obowiązki przepisy wymagają dostarczenia niezbędnych informacji i dokumentacji oraz niezwłocznego powiadomienia o wszelkich zmianach. Administrator nie będzie mógł zawrzeć ani realizować umów i prowadzić obsługi, jeśli nie dostarczą Państwo niezbędnych informacji i dokumentów.

7. Źródła pozyskania Danych i ich kategorie

Dane pochodzą od Kontrahentów lub osób reprezentujących Kontrahentów na podstawie udzielonych pełnomocnictw lub obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku Danych osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających w inny sposób na ich rzecz, Dane możemy pozyskiwać ze źródeł publicznych.

W przypadku przetwarzania Danych dotyczących osób działających w imieniu Kontrahenta Administrator może przetwarzać takie kategorie Danych jak: dane identyfikacyjne oraz gdy wymagają tego przepisy dane kontaktowe i adresowe.